SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKAMIZ (TR)


Yönetim Sistemi

Tesisimizin tüm yönetim süreçlerini kapsayacak şekilde uyarlanabilen ve geliştirilebilen bir Sürdürülebilirlik Yönetim Sistemi (SYS)'nin temel çerçevesini oluşturmakta ve politikalarını ortaya koymaktadır. Yönetim sistemimizin temeli risk analizine dayanmaktadır. Çevre, sosyal, toplum, kültür, ekonomi, kalite, insan hakları, sağlık ve güvenlik başlıklarında risk analizi yapılmaktadır. Riskler analiz edildikten sonra risklerin gerçekleşmesi durumunda yapılacakları belirleyen bir kriz yönetim politikamız ve sistemimiz de bulunmaktadır. Hedeflere ulaşılması halinde yeni hedefler belirlenmektedir. Ulaşılamaması durumunda uygulamalarımız gözden geçirilmektedir. Tesisimiz sürdürülebilirlikle ilgili olarak, Türkiye Sürdürülebilir Turizm Programı’nın yükümlülüklerini yerine getireceğini ve sürdürülebilirlik performansının artırılması için sürdürülebilir yönetim sisteminin sürekli iyileştirilmesini taahhüt eder.


Yasal Uyum

Tesisimiz, yürürlükteki yasa, mevzuat ve uluslararası sözleşmelere uymayı taahhüt eder, bunların güncel bir listesini bulundurur ve bunlarla ilgili personelini düzenli olarak bilgilendirir, personele gerekli eğitimleri sağlar.


Paydaşlar ve İletişim

Tesisimiz, tanıtımda tüm kesimlere doğru bilgi verir. Tanıtımda her zaman gerçek görsel materyal kullanır. İnternet sitesinde, sosyal medya hesaplarında ve diğer basılı ve yazılı kanallarında ve pazarlama iletişiminde, ürün ve hizmetleri açısından şeffaf ve gerçekçi bir yapıya sahiptir. Tesisimizde sürdürülebilirlik performansımız, politikalarımız ve uygulamalarımız ile ilgili olarak misafirlerimizden, kamu kurumlarından, belediyelerden, çalışanlardan, çevre halkından ve diğer ilgili tüm kişi ve kurumlardan geri bildirim almayı hedefleyen bir sistem mevcuttur. Bu sistem aracılığıyla hem personelimizin hem de misafirlerimizin geri bildirimlerini alırız. Misafir deneyimi: Tesisimizde misafir memnuniyetine önem verilir. Misafir memnuniyeti, sürdürülebilirlik ile ilgili yukarıda açıklanan sistemden gelen geri bildirimleri içerir. Alınan sonuçların analizi yapılır. Olumsuz geri bildirimler kaydedilir ve gerekli önlemler alınır.


Erişilebilirlik

Tesisimiz, imkanlar dahilinde herkes için erişilebilir turizm hizmetleri sunmayı taahhüt eder ve erişilebilirlik düzeyi hakkında misafirlerini ve paydaşlarını internet sitesi aracılığıyla açık ve doğru şekilde bilgilendirir. Yalnızca fiziksel engelliler değil, görme, işitme gibi engeller dolayısıyla turizm faaliyetlerine katılamayan misafirlerimiz için de sürekli iyileştirmeler yapmaya gayret göstermekteyiz.


Satın Alma

Bu konuda; yerel, çevreye duyarlı, adil ticarete dayalı ve verimli satın almaya yönelik politikaları içermektedir. Tesisimizce mal ve hizmet kaynaklarımız izlenmektedir. Tedarikçilerimizin sürdürülebilirlikle ilgili sertifikalarını, bilgi ve belgeleri kontrol etmekteyiz. Yerel Satın Alma: Tesisimiz mal ve hizmet satın alırken kaliteli ve makul fiyatlı olması kaydıyla yerel tedarikçilere öncelik vermektedir. Çevreye Duyarlı Satın Alma: Tesisimiz satın alımda çevreye duyarlı bir politika izlemektedir, gıda ve katı atığı azaltmak üzere verimli satın alma, enerji tasarrufu ve su tasarrufuna önem vermektedir. Verimli Satın Alma: Satın alma politikamız, yeniden kullanılabilir, iade edilebilir ve geri dönüştürülmüş malları tercih etmektedir.

Kültürel Sürdürülebilirlik Politikası

Kültürel Mirasın Sunulması: Tesisimiz, yerel halkının fikri mülkiyet haklarına saygı gösterir. Geleneksel ve çağdaş yerel kültürün otantik unsurları mutfağımızda, tasarımımızda, dekorasyonda değerlendirir. Eserler: Tesisimiz, tarihsel ve arkeolojik eserleri alıp satmaz, ticaretine aracılık etmez ve bunları sergilemez. Sürdürülebilir Yerel Gastronominin Tanıtımı: Tesisimiz yerel ürünlerin tanıtılması ve tüketimine öncelik vermektedir. Tüm faaliyetlerinde gastronomide sürdürülebilirliği sağlamak için yenilikçi ve yaratıcı uygulamalar ortaya koymaktadır.


Enerji ve Çevre

Enerji Tasarrufu: Tesisimizde enerji tasarrufu politikası bulunmaktadır. Politika, enerji tüketiminin düzenli ölçülmesini, izlenmesini, azaltılmasını ve yenilenebilir enerji kullanımını içermektedir. Mümkün olduğunca yenilenebilir enerji kullanımına öncelik vermektedir. Tesisimiz, enerji tüketiminin yüksek olduğu faaliyetleri belirlemekte, bu alan ve faaliyetlerde enerji tüketimini azaltma faaliyetleri uygulamaktadır (ısı yalıtım sistemleri, enerji tüketim sınıfı bulunan cihazlardan düşük tüketimlilerin tercih edilmesi, akkor gibi yüksek enerji tüketimli aydınlatmalar yerine led ampullerin kullanımı vs.). Ayrıca tesisimiz enerji tasarruflu ekipmanlar kullanmaktadır.


Su Yönetimi ve Atık Su

Tesisimizin, su tasarrufu politikası bulunmaktadır. Politikamız, su tüketiminin düzenli ölçülmesini, izlenmesini, azaltılmasını içermektedir. Tesisimizin bulunduğu bölgede su riski durumu belirlenmiştir. Risk analizinde su riski ayrıca değerlendirilmiştir, su yönetimi planı yapılmıştır. Su kullanımının ölçümü ve takibi ile su tüketiminin azaltılması hedef ve raporlamaları içermektedir.


Gıda Atığı ve Katı Atık

Tesisimizde bir “Katı Atık Yönetim Planı” vardır. Plan, atık üretiminin düzenli ölçülmesini, izlenmesini, atıkların azaltılmasını, yeniden kullanımını, geri dönüşümü ve atık bertarafını içermektedir. Katı atıklar gıda, geri dönüşebilir, zehirli/tehlikeli ve organik gibi türlerine göre ayrıştırılmakta, ayrıştırılırken geri dönüşüm ve yeniden kullanım durumları gözetilmektedir. Gıda atıkları da dahil olmak üzere katı atıklar türe göre ölçülmektedir. Tesisimizde misafir veya geceleme başına katı atık miktarı hesaplanmakta ve raporlanmaktadır. Katı atık yönetimi ile ilgili "Sıfır Atık Yönetmeliği" mevzuatına uyum sağlanmaktadır.


Fırsat Eşitliği

Otelimizde cinsiyet, ırk, din, engellilik ve başka şekillerde ayrımcılık yapmadan istihdam fırsatları sunulmaktadır. Cinsiyet, ırk ve din farkı gözetmeksizin tüm çalışanlarımızın sağlık, güvenlik ve refahlarını sağlarız. Kadınların iş gücüne katılımını tüm departmanlarımızda destekler, eşit fırsatlar sunarız. Cinsiyet ayrımı yapmadan «eşit işe eşit ücret» politikası ile hareket ederiz. Eşitlik ilkesi gözetilerek görev dağılımı yaparız. Kariyer fırsatlarından eşit düzeyde faydalanılması için gerekli ortamı sağlarız. Eğitim politikaları oluşturur, kadınların katılımına ve farkındalığın artmasına destek oluruz. İş-aile yaşam dengesini koruyan çalışma ortamı ve uygulamalarını oluştururuz. Kadınların hiçbir şekilde istismar, taciz, ayrımcılık, bastırılma, zorlama, iftira vb. durumlara maruz kalmasına müsaade etmeyiz.


Sera Gazı ve Karbon Ayak İzi Azaltma Faaliyetlerimiz

Enerji Tüketimi:Otelimizde sıcak su ihtiyacını karşılamak güneş ışığından faydalanmak amacıyla elektrik üretimi için güneş panelleri mevcuttur. Enerji Tasarrufu: Yöresel gıda satın alma tercihi ile son tüketiciye ulaşana kadar harcanan enerji ve yakıt tasarrufuna katkıda bulunur. Elektronik Alımı & Tüketimi: Satın alma departmanı, satın alacağı elektronik ürünleri sadece ihtiyacı oranında satın alır.


Biyoçeşitliliği, Doğal Hayatı ve Yaban Hayatını Koruma Politikamız

Gelecek kuşakların canlı türlerini tanıma hakkı bulunmaktadır. Ekosistem tahribatı, iklim değişikliği ve afet riski arasındaki sağlıklı çevre, sağlıklı hayvan, sağlıklı insan yaklaşımıyla biyolojik çeşitliliğin yaşamsal ve sosyoekonomik değer ve önemini anlıyor, biyolojik çeşitliliğin korunmasını sağlamak için çalışacağımızı taahhüt ediyoruz. Ekosistem hizmetlerini desteklemek için habitat oluşturmaya, toprak oluşumuna, besin maddesi döngüsüne ve su döngüsüne katkı sağlamak adına sorumluluklar alıyor, kültürel anlamda destek sunmak için de rekreasyon ve estetik değerlere, eğitsel ve ilham verici değerlere, ahlaki ve ruhani değerlere, bilim ve eğitime katkı sağlamayı hedefleyerek planlamalar yapıyoruz.


ÖZEL İHTİYAÇLARI OLAN KİŞİLERE ERİŞİM VE BİLGİLENDİRME

Otelimiz fiziksel engelli ve diğer özel ihtiyaçları olan kişilerin erişebilirliğine hizmet sağlanmaktadır.
Otelimiz giriş katında yatay dolaşıma uygun olarak resepsiyon, lobi-oturma alanına, restoran, kafeterya, asansör ve misafir odalarına “erişim” sağlanmaktadır.
Otelimizde; İki (2) adet Engelli odamız mevcuttur.
Otelimizde; İşitme Engelli Misafirlerimizin erişilebilirliği için giriş ve diğer katında acil durum butonlar görsel ışıklı alarm, bütün asansörlerimizde ise Braille alfabesi mevcuttur.
Otelimizde; Görme Engelli Misafirlerimizin erişilebilirliği için Acil durum butonları sesli olarak mevcuttur.
SUSTAINABILITY POLICY (EN)


Management System

It establishes the basic framework and sets out the policies of a Sustainability Management System (SMS) that can be adapted and developed to cover all management processes of our facility. Our management system is based on risk analysis. Risk analysis is conducted under the headings of environment, social, community, culture, economy, quality, human rights, health and safety. After analyzing the risks, we also have a crisis management policy and system that determines what to do in case the risks materialize. If the targets are achieved, new targets are set. If they are not achieved, our practices are reviewed. Regarding sustainability, our facility commits to fulfill the obligations of the Turkey Sustainable Tourism Program and to continuously improve its sustainable management system to increase its sustainability performance.


Legal Compliance

Our facility undertakes to comply with applicable laws, regulations and international conventions, maintains an up-to-date list of these, regularly informs its personnel about them, and provides the necessary training to its personnel.


Stakeholders and Communication

Our facility provides accurate information to all segments of the public. It always uses real visual materials in promotion. It has a transparent and realistic structure in terms of its products and services on its website, social media accounts and other printed and written channels and in marketing communications. Our facility has a system that aims to receive feedback from our customers, public institutions, municipalities, employees, the surrounding community and all other relevant persons and organizations regarding our sustainability performance, policies and practices. Through this system, we receive feedback from both our staff and our customers. Customer experience: Customer satisfaction is of utmost importance at our facility. Customer satisfaction includes feedback from the system described above regarding sustainability. The results received are analyzed. Negative feedback is recorded and necessary measures are taken.


Accessibility

Our facility is committed to providing accessible tourism services for everyone within its means and clearly and accurately informs its customers and stakeholders about its level of accessibility through its website. We strive to make continuous improvements not only for the physically disabled, but also for our guests who cannot participate in tourism activities due to disabilities such as vision and hearing.


Purchasing

This includes policies for local, environmentally friendly, fair trade and efficient procurement. Sources of goods and services are monitored by our facility. We check the sustainability certificates, information and documents of our suppliers. Local Procurement: Our facility prioritizes local suppliers when purchasing goods and services, provided that they are of high quality and reasonably priced. Environmentally Responsible Purchasing: Our facility follows an environmentally sensitive policy in purchasing, emphasizing efficient purchasing, energy saving and water saving to reduce food and solid waste. Efficient Purchasing: Our purchasing policy favors reusable, returnable and recycled goods.

Cultural Sustainability Policy

Presentation of Cultural Heritage: Our property respects the intellectual property rights of local people. Authentic elements of traditional and contemporary local culture are utilized in our cuisine, design and decoration. Artifacts: Our property does not buy, sell, trade or display historical and archaeological artifacts. Promotion of Sustainable Local Gastronomy: Our facility prioritizes the promotion and consumption of local products. It introduces innovative and creative practices to ensure sustainability in gastronomy in all its activities.


Energy and Environment

Energy Saving: Our facility has an energy conservation policy. The policy includes regular measurement, monitoring and reduction of energy consumption and the use of renewable energy. It prioritizes the use of renewable energy as much as possible. Our facility identifies activities with high energy consumption and implements activities to reduce energy consumption in these areas and activities (thermal insulation systems, preference of low-consumption appliances with energy consumption class, use of LED bulbs instead of high energy consumption lighting such as incandescent, etc.). In addition, our facility uses energy-efficient equipment.


Water Management and Waste Water

Our facility has a water saving policy. Our policy includes regular measurement, monitoring and reduction of water consumption. Water risk situation has been determined in the region where our facility is located. Water risk was evaluated separately in the risk analysis, and a water management plan was made. Measurement and monitoring of water use and reduction of water consumption includes targets and reporting.


Food Waste and Solid Waste

Our facility has a "Solid Waste Management Plan". The plan includes regular measurement and monitoring of waste generation, waste reduction, reuse, recycling and waste disposal. Solid wastes are separated according to their types such as food, recyclable, toxic/hazardous and organic, and their recycling and reuse status is taken into consideration while separating them. Solid waste, including food waste, is measured by type. The amount of solid waste per guest or overnight stay at our facility is calculated and reported. Compliance with the "Zero Waste Regulation" legislation on solid waste management is ensured.


Equal Opportunity

Our hotel offers employment opportunities without discrimination based on gender, race, religion, disability or otherwise. We ensure the health, safety and welfare of all our employees regardless of gender, race and religion. We support women's participation in the workforce in all our departments and offer equal opportunities. We act with the policy of "equal pay for equal work" without gender discrimination. We distribute duties in accordance with the principle of equality. We provide the necessary environment for equal utilization of career opportunities. We create training policies, support women's participation and raise awareness. We create a working environment and practices that protect work-family life balance. We do not allow women to be subjected to abuse, harassment, discrimination, suppression, coercion, slander, etc. in any way.


Greenhouse Gas and Carbon Footprint Reduction Activities

Energy Consumption: Our hotel has solar panels for electricity generation in order to meet the need for hot water and to utilize sunlight. Energy Saving: The preference to purchase local food contributes to energy and fuel savings until it reaches the end consumer. Electronics Purchase & Consumption: The purchasing department purchases electronic products only in proportion to its needs.


Our Policy to Protect Biodiversity, Wildlife and Wildlife

Future generations have the right to recognize living species. We understand the vital and socio-economic value and importance of biodiversity with a healthy environment, healthy animals, healthy people approach between ecosystem destruction, climate change and disaster risk, and we commit to work to ensure the protection of biodiversity. To support ecosystem services, we take responsibilities to contribute to habitat creation, soil formation, nutrient cycling and water cycling, and to provide cultural support, we plan to contribute to recreational and aesthetic values, educational and inspirational values, moral and spiritual values, science and education.


ACCESS AND INFORMATİON FOR PEOPLE WİTH SPECİAL NEEDS

Our hotel provides services for the accessibility of people with physical disabilities and other special needs.
In accordance with the horizontal circulation on the ground floor of our hotel, "access" is provided to the reception, lobby-living area, restaurant, cafeteria, lift and guest rooms.
In our hotel; We have two (2) disabled room.
In our hotel; For the accessibility of our Hearing Impaired Customers, emergency buttons on the entrance and other floors, visual light alarm, Braille alphabet are available in all our lifts.
In our hotel; Emergency buttons are available audibly for the accessibility of our visually impaired customers.


Copyright © Ramada Plaza by Wyndham Mardin | Bilişim Sistemleri Müdürlüğü