Çevre Eylem Planımız

Ramada Plaza by Wyndham Mardin, Çevre Politikasında oluşturduğu hedefleri gerçekleştirmek için idari ve personel yapısında iç denetleme mekanizmasını her departman için özelleştirerek sürekli kılmaya çalışmaktadır. Tesisin genel yönetimi, çevresel eğitim, enerji verimliliği, su tasarrufu ve atıkların yönetilmesi konusunda; her verinin doğru ve düzenli toplanarak incelenmesi, dosyalanması ve problem çözme mekanizmasının harekete geçirilmesi için teknik bir heyet kurulması gerekliliği görülmüştür. Bu amaçla sistemin daha verimli işleyebilmesi için Yeşil Yıldız Yürütme Ekibi kurulmuştur.

Yeşil Yıldız Yürütme Ekibi

Yeşil Yıldız Yürütme Ekibi; eğitim, enerji, su, deterjan ve dezenfektan, atıklar ve tesisin genel yönetimi bakımından aylık periyotlarla toplanıp verileri inceleyen, eksikliklerin giderilmesi için gerekli teknik destek, onarım veya satın almaya gitmek gibi kararları alan, her departman sorumlusunu yapılacaklar konusunda bilgilendirilen, uyaran ve denetleyen, tüm bu çalışmaları bir rapor halinde tesis yönetim kuruluna sunan ve yeşil yıldız dosyasını her ay güncelleyen bir yapıdır.

Bu ekip, Yeşil Yıldız kriterlerini yakalamak, bu kriterleri her geçen gün daha da ileri götürebilmek için aşağıdaki konu başlıklarına göre çalışmalarını yürütmekte ve planlamaktadır.

Eğitim

Eksiksiz bir çevre koruma bilincine sahip olabilmek ve öğrenilen şeylerin uygulamaya dönebilmesi için sürekli eğitim sisteminde hareket etmek gereklidir. Tesis personelinin 6 ayda bir periyodik olarak çevresel eğitim almalarını ve bu eğitimlerini rotasyonla her departman da her bir personelin yıl içinde en az 2 kez almasını sağlayarak sistemi dinamik kılmayı hedeflemektedir. Departman amirleri, Yeşil Yıldız Yürütme Ekibine eğitim öncesinde eğitime katılacakların listesini sunacaktır. Her eğitimde yoklama alınarak ve eğitime katılan personelin mutlaka yanlarında bağlı bulundukları departman müdür ve/veya yöneticilerinin de bulunmasını sağlayarak, eğitim ciddiyetinin algılanması hedeflenmektedir.

Eğitimler, profesyonel bir çevre mühendisliği danışmanlık şirketinden destek alınarak gerçekleştirilecektir. Tesiste bulunan tüm personel rotasyonla eğitimlere girerek sertifikalarını alacaklardır. Alınan yoklamalar neticesinde, aynı kişi ikinci kez eğitime katılacağı zaman eğitimin seviyesi yükseltilecek ve artık tesis içinde ki uygulamalar sorgulanacak, eğitime katılan kişilerden kendi çalışma alanlarında gördükleri çevresel sorunları çözebilmek için beraber sistem geliştirmeye gidilecektir. Bu sistem sürekli olarak devam edecek ve bu sayede ciddi bir çevresel kapasite artırımı gerçekleştirilecektir.

Enerji

Enerji sarfiyatlarının daha kıyaslanabilir izlenmesi amacıyla çamaşırhane, kazan hatlarına süzme sayaç takılacak olup bu işlem gerek görülen tüm mahaller içinde uygulanacaktır.

Tesisin elektrik ve LNG sarfiyatının her ay sürekli olarak takip edilip grafiksel olarak bir önceki ay ve yıllarla kıyaslanabilir olması; enerji verimliliğinin izlenmesi açısından tesise en büyük yol gösterici olacaktır. Bu sistemi sürdürülebilir kılmak ve izlenmesini kolaylaştırmak için öncelikle LNG ve elektrik yüklerinin genel kullanımdan ayrı olarak izlenmesi gerekmektedir. Her bir elektrikli cihazın bakım periyotlarını mutlaka takip edip zamanında bakım veya onarıma girmeleri gerekmektedir..

Yeşil Yıldız Yürütme Ekibi, elektrik ve gaz faturaları üzerinden aylık yaptığı analizler sonucunda kullanılan elektrikli cihazların kapasiteleri göz önüne alınarak genel elektrik sarfiyatının ölçülmesi, izlenmesi, raporlanması ve dosya haline getirilmesini sağlayacaktır. Bu veriler Yeşil Yıldız dosyasına eklenerek tesis yönetim kuruluna raporlanacaktır. Bu sayede yönetim kurulunun aylık enerji performanslarını arttırması sağlanıp daha verimli ve uygulanabilir sistemlerin gözden geçirilip modernize çalışmalarına yönelmesi gerçekleştirilecektir.

Su

Tesisin kullandığı su miktarının personel miktarı ve misafirlerin aylık gecelemeleri göz önünde bulundurularak aylık olarak izlenmesi, diğer aylarla ve bir önceki yılın aynı ayıyla kıyaslanması ve bunun neticesinde varsa normal olmayan bir durum, bunun giderilmesi için çalışma yapılmasını sağlayacaktır. Bu sayede su kaçağı ve bozuk cihazların tespit edilebilmesi için zaman kaybedilmemiş olacaktır. Tasarruflu aparatlara yönelerek su sarfiyatını en aza indirmek bu çalışmaların en başında gelecektir.

Bu çalışma Yeşil Yıldız Yürütme Ekibinin su faturası, tesisin su tesisatı, çamaşır & bulaşık makinaları, tuvaletler ve misafir odaları üzerinden yapacağı çalışmalar neticesinde incelenecek alanın daraltılması, odaklanılması gereken problem kaynağının en hızlı şekilde tespit edilmesi gibi hızlı çözümler sağlayacaktır.

Bu raporlar, Yeşil Yıldız dosyasına eklenerek tesis yönetim kurulu toplantılarında tartışılıp daha verimli ve uygulanabilir sistemlerin gözden geçirilip bakım, tamir veya modernizasyon çalışmalarına yönlenecektir.

Deterjanlar, Dezenfektanlar ve Tehlikeli Kimyasal Maddeler

Yeşil Yıldız Yürütme Ekibinin House Keeping birimiyle beraber hareket ederek temizlik, dezenfektan ve diğer amaçlar için kullanılan tüm kimyasallarda daha az kirletici özelliği bulunan ürünler kullanılmasına özen gösterilmesi sağlanacaktır. Ayrıca, bu ortak çalışma sistemi sürekli piyasa araştırması yaparak en çevreci ürünlerin tespit edilerek yönetime ve satın alma birimine bir rapor ile sunulması sağlanacaktır. Tedarik edilen ürünlerin, kullanım miktarlarının belirli düzeylerde tutulması ve bunları kullanacak ekibin eğitilerek sürecin sürdürülebilir kılınması gerekmektedir.

Bu kapsamda Yeşil Yıldız Yürütme Ekibi temizlik birimlerinin yöneticilerine ve personele yeni ürünler ve kullanım miktarlarıyla ilgili eğitim verilmesi için program oluşturacaktır. Eğitime tüm personel rotasyonla katılacak ve sertifikalandırılacaktır. Eğitimler ürünlerin değişim zamanlarında ve yılda en az bir kez tekrarlanacaktır. Bu çalışmalar Yeşil Yıldız Yürütme Ekibi tarafından raporlanarak Yeşil Yıldız dosyasına sürekli olarak kaydedilecektir.

Atıklar

Tesis personeline, konusunda uzman teknik ekip ile periyodik olarak verilen çevre eğitimleri sayesinde ambalaj atıklarının hangi atıklar olduğu, bunların ne şekilde toplanması gerektiği konusunda kapasite artırımı gerçekleştirilecektir. Tesise yerleştirilen atık yağ, ambalaj atığı ve sulu çöp kutularının kullanımının sağlanması, bunun denetlenmesi ve en iyi uygulayan personel yada departmanın ödüllendirilerek bu durumun teşvik edilmesi sağlanacaktır.

Sürekli eğitimler neticesinde personellerin kendi evlerinde de aynı hassasiyeti göstermeleri ve atıkları ayrıştırmaları teşvik edilecektir.

Aylık verilerle sulu çöp ağırlıkları, ambalaj atıklarının miktarı ve yağ atıklarının litresi kaydedilecek, bu veriler Yeşil Yıldız Yürütme Ekibi tarafından raporlanıp Yeşil Yıldız dosyasına eklenecektir. Dikkat çeken bir bulgunun üzerine gidilecek ve bu zincirin bozulmaması sağlanacaktır. Bunun için, Yeşil Yıldız Yürütme Ekibinin her departman amirini özellikle denetlemesi ve zamansız kontrollerde bulunması gerekmektedir.